Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622358 

Geldend van 27-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-02-2019.


Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch
Intitulé
De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2019 met reg.nr. 8536239;
gelet op artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet
besluit vast te stellen de Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Definities
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Adviesraad: de Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch.

wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jeugdwet.

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Artikel 2. Doelstelling
De Adviesraad geeft ingegeven het doel van de wet gevraagd en ongevraagd advies over de gemeentelijkebeleidsvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van de wet. Het doel daarbij is om actief bij te dragen aan detotstandkoming of verbetering van dit beleid.
Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden
Artikel 3. Taken van het college
1.
Het college vraagt de Adviesraad vooral te adviseren over beleidsvorming, ontwikkelingen en uitwerkingen vanhet beleid in het kader van de wet.
2.
Het college zorgt ervoor dat de Adviesraad wordt betrokken bij de beleidsvoornemens, de beleidsuitvoering enevaluatie van het beleid.
3.
Het college vraagt vroegtijdig advies (bij voorkeur uiterlijk 7 dagen voor de geagendeerde vergaderdatum vande adviesraad) waardoor het aan het college uit te brengen advies van wezenlijke invloed is op het te nemenbesluit.
Lokale wet- en regelgeving
31-03-2023 12:58 Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch | Lokale wet- en regelgeving
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622358 2/4
4.
Het college kan in spoedeisende zaken een advies vragen bij de Adviesraad. In onderling overleg met deadviesraad wordt bepaald wanneer het advies kan worden uitgebracht.
5.
De Adviesraad krijgt van het college ongevraagd en op verzoek alle informatie die hij voor de uitoefening vanzijn taken, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.
6.
Zo nodig zullen ambtenaren of wethouder(s) toelichting geven op zich ontwikkelend én lopend beleid, deinvloed van (nieuw) beleid op ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad ten aanzien vanbeleidsterreinen van de wet.
7.
Het advies van de Adviesraad op een raadsvoorstel wordt voorafgaand aan het besluit van de gemeenteraad,samen met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders, meegestuurd aan degemeenteraad.
8.
Als het college in de besluitvorming afwijkt van het advies van de Adviesraad dan wordt dit (gemotiveerd) terkennis gebracht aan de Adviesraad.
9.
In het geval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Adviesraad, wordtaan de gemeenteraad aangegeven op welke gronden van het advies van de Adviesraad is afgeweken.
10.
Het college geeft binnen zes weken een (schriftelijke) reactie op een uitgebracht ongevraagd advies.
11.
De betrokken portefeuillehouder(s) voeren minimaal een keer per jaar overleg met de Adviesraad over zakendie betrekking hebben op de wet. Zowel de Adviesraad als de betrokken portefeuillehouder(s) kunnenonderwerpen agenderen.
12.
Binnen de gemeente is één vaste contactambtenaar voor de Adviesraad, die periodiek overleg voert met devoorzitter van de Adviesraad en eventueel verdere benodigde inhoudelijke ambtelijke ondersteuningcoördineert.
Artikel 4. Taken en bevoegdheden van de adviesraad
1.
De Adviesraad onderhoudt een levendig netwerk van informele en formele maatschappelijke organisaties,belanghebbenden, hun vertegenwoordigers en van burgers met relevante kennis, kunde en ervaring opthema’s binnen het sociaal domein. Vanuit dit netwerk wordt actief kennis, ervaring en kunde betrokken bij deopstelling van adviezen of andere, afgebakende, activiteiten.
2.
De Adviesraad heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over hetbeleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren, die van belang zijn voor het beleid op het terrein van de wet.
3.
De Adviesraad zorgt dat inwoners en ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij het sociaal beleid, en doet datvanuit een onafhankelijke positie.
4.
De Adviesraad brengt haar advies, schriftelijk en binnen twee weken na ontvangst van het verzoek daartoe, uitaan het college.
5.
In onderling overleg kan van deze termijnen worden afgeweken.
6.
De Adviesraad maakt in haar advies duidelijk hoe zij het netwerk heeft geraadpleegd.
7.
De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden,bedrijfsvoering, bezwaarschriften, contracten en andere zaken, voor zover die op individuele inwonersbetrekking hebben.
8.
De adviezen van de Adviesraad op bestuurlijke stukken worden schriftelijk gegeven en zijn openbaar.
Hoofdstuk 3. Functioneren van de Adviesraad
Artikel 5. Vergaderingen Adviesraad
1.
De Adviesraad vergadert regulier gemiddeld tien maal per jaar.
2.
De vergaderingen van de Adviesraad zijn besloten.
3.
De Adviesraad draagt zorg voor openbaarmaking van adviezen.
31-03-2023 12:58 Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch | Lokale wet- en regelgeving
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622358 3/4
4.
De Adviesraad kan derden uitnodigen de vergaderingen bij te wonen voor het geven van een toelichting.
5.
De Adviesraad heeft het recht haar advisering af te stemmen met andere adviesorganen van de gemeente enandere (externe) deskundigen.
Artikel 6. Samenstelling Adviesraad
1.
De Adviesraad bestaat uit maximaal 11 leden, onder wie een voorzitter.
2.
De Adviesraad selecteert en werft de eigen leden en voorzitter met inachtneming van de wet en streeft in zijnsamenstelling naar een representatieve deskundige vertegenwoordiging op een of meerdere terreinenwaarover de Adviesraad adviseert. De Adviesraad zorgt bij de samenstelling voor een balans tussencontinuïteit, ervaring en vernieuwing.
3.
De leden van de Adviesraad zijn inwoners van ’s-Hertogenbosch en mogen geen lid zijn van de gemeenteraaden van de raadscommissies van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, of werkzaam zijn bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, dan wel werkzaam bij een gecontracteerde partij ter uitvoering van taken op het terrein van dewet.
4.
De voorzitter vertegenwoordigt de Adviesraad en coördineert het contact naar buiten. De voorzitterondertekent alle (officiële) stukken van de Adviesraad, waaronder de adviezen die de Adviesraad uitbrengt.
Artikel 7. Budget Adviesraad
1.
Voor de Adviesraad wordt jaarlijks een budget in de begroting van de gemeente opgenomen, vast te stellendoor het College.
2.
Voor het uitvoeren van de taken van de Adviesraad ontvangen de leden een onkostenvergoeding tot maximaal100% van de fiscale vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand van de gemeente.
3.
Het college kent aan de voorzitter een hogere vergoeding toe.
4.
De Adviesraad stelt jaarlijks vooraf en uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar eenactiviteitenplan en een begroting voor dat nieuwe kalenderjaar op. Hierin kunnen kosten worden opgenomenvoor:

inhuur van secretariële ondersteuning/verslaglegging;

organisatiekosten burgerbetrokkenheid/externe activiteiten;

deskundigheidsbevordering;

onderzoek en inwinnen van advies;

vergaderkosten (o.a. zaalhuur, catering);

communicatie en publiciteit (o.a. website);

Studiedagen, symposia en groepsverbindende activiteiten.
5.
Als sprake is van een rechtsvorm en eigen banknummer Adviesraad draagt de Adviesraad, na ontvangst vanhet jaarlijks budget voor deze kosten, zelf zorg voor de betaling en stuurt hierover eenmalig eenverantwoording achteraf vóór april van het volgende jaar. Als geen sprake is van een rechtsvorm worden denota’s ter beoordeling/afhandeling voorgelegd aan de gemeente.
Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Artikel 8. Geschillen
1.
Deze verordening is leidend. Het college kan ter uitvoering daarvan en in overleg met de Adviesraad nadereregels stellen.
31-03-2023 12:58 Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch | Lokale wet- en regelgeving
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622358 4/4
2.
In de gevallen waarin deze Verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de Adviesraad.
Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel
1.
Deze verordening treedt (met terugwerkende kracht) op 1-2-2019 in werking.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ’s-Hertogenbosch”
Ondertekening
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 27 februari 2019
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,
Drs. W.G. Amesz
De burgemeester,
Drs. J.M.L.N. Mikkers
Ziet u een fout in deze regeling?
Bent u van mening dat de inhoud niet juist is? Neem dan contact op met de organisatie die de regelgeving heeftgepubliceerd. Deze organisatie is namelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de regelgeving. De naam van deorganisatie ziet u bovenaan de regelgeving. De contactgegevens van de organisatie kunt u hier opzoeken:
.
organisaties.overheid.nl
Werkt de website of een link niet goed? Stuur dan een e-mail naar
regelgeving@overheid.nl