Werkwijze van de Adviesraad WMO en Jeugdhulp

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over beleid en uitvoering van beleid op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdhulp. Dit doet zij in het belang van burgers die te maken krijgen met de WMO en Jeugdhulp.

De Adviesraad stelt zich met haar adviezen tot doel de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten.

De Adviesraad bestaat uit een groep sociaal actieve inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch met ervaring, kennis en affiniteit binnen het brede sociale domein.

De Adviesraad WMO en Jeugdhulp is onafhankelijk. Zij is belangrijk voor de gemeente, zij wil eraan bijdragen dat elke burger in ‘s-Hertogenbosch mee kan doen, kan participeren.

De leden laten zich, ieder in hun eigen netwerk, informeren over hetgeen speelt in de stad op het gebied van WMO en Jeugdhulp en de Adviesraad laat die stem doorklinken in de adviezen die worden uitgebracht.
De Adviesraad laat zich daarnaast informeren door medewerkers van de gemeente en stelt daarna overwogen adviezen op. Daarbij wordt er ook goed gekeken naar de effecten van het beleid in de gemeente.

De leden overleggen periodiek met de verantwoordelijke wethouder(s) over de uit te brengen en de uitgebrachte adviezen.

Wat doet de Adviesraad WMO en Jeugdhulp niet?

De Adviesraad WMO en Jeugdhulp behartigt geen individuele belangen. Als u wilt aangeven dat de gemeente geen goede aanpak heeft in uw persoonlijke situatie, als u een klacht heeft, of bezwaar wilt maken, dan kunt u zich wenden tot de gemeente.

Als u niet precies weet tot wie u zich in uw geval het beste kunt wenden bij de gemeente, neem dan contact op met KOO: (073 – 206 88 88 of www.kijkopkoo.nl).