Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch

Aan: Gemeenteraad ’s-Hertogenbosch en College van B&W gemeente ‘s-Hertogenbosch

Van: Stichting Adviesraad Wmo en Jeugdhulp gemeente ‘s-Hertogenbosch

Betreft: Aanmoedigend advies over het voorstel “Sociale structuur”

’s-Hertogenbosch, 17 september 2023

Geacht College,

Totstandkoming advies

Voor het opstellen van het advies hebben wij contact gehad met beleidsambtenaren, maar vanwege de vakantieperiode geen contact kunnen zoeken met mensen die zijn en/of zouden kunnen worden geraakt door dit programma. Wel is bij het beoordelen van dit programma geput uit eerdere ervaringen met betreffende doelgroepen.
Verder is kennisgenomen van de voorstellen en uiteraard de toelichting op het programma zoals door de betrokken ambtenaren opgesteld.

Advies/conclusie

De Adviesraad Wmo en Jeugdhulp adviseert het college om in te stemmen met het voorstel.

Argumenten

Ten eerste:
Het doet de Adviesraad deugd dat het voorstel tot een sociale structuur geen statisch plan is maar dat het “een beweging” is.
Een beweging die doorloopt over meerdere beleidsjaren, waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd om werkelijk het verschil te kunnen maken.
Het voorstel Sociale structuur geeft helder aan hoe de professionele organisaties en gemeente willen samenwerken met de particuliere en vrijwilligersinitiatieven.
Er wordt gebruik gemaakt van de vindplaatsen zoals deze bekend zijn.

De Adviesraad vraagt echter bijzonder aandacht te besteden aan de kwetsbare burgers.
Goed opgeleide inwoners met het vermogen om “dingen te doen”, weten hun weg wel te vinden, maar velen ook niet.
Zij blijven de onbekenden achter de voordeur, hebben geen vaste verblijfplaats en logeren bij anderen of zwerven over straat.
De verbinding tussen domeinen is ingewikkeld – zeker als het om complexe problematiek gaat.
De kwetsbare groep wordt daardoor onvoldoende passend geholpen.
Het plan nodigt uit om actief en in gezamenlijkheid, gemeente (semi-) professionals en vrijwilligers/bewonersinitiatieven, deze burgers of groepen burgers te benaderen.
Met focus op welzijn, meedoen, meemaken en niet direct gericht op zorg.

Ten tweede was het goed om te vernemen dat de “beweging” reeds bij gemeenteambtenaren ingezet is.
Het paradigma is in verandering, van systeemdenken en standaardisering naar maatwerk.

De risico’s zijn benoemd en verwoord.
Zaak blijft om deze goed in beeld te houden.
En dat, want dat zal zeker ook gebeuren, het falen van een initiatief gezien wordt als een kans om het te verbeteren.
Samen, in verbinding met elkaar.
Wij willen onze waardering uitspreken voor het initiatief wat u neemt als gemeente om vanuit uw oprechte betrokkenheid voor het programma bij te dragen aan het welzijn van onze burgers.

Tevens zijn we benieuwd naar het vervolg/de continuering van het programma.

Namens de Adviesraad Wmo en Jeugdhulp ‘s-Hertogenbosch.
Remi van Hoof
Inge Melis