Werkwijze van de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp

De Adviesraad brengt gevraagde en ongevraagde adviezen uit. De adviezen worden gevraagd door, en uitgebracht aan, het College van Burgemeester en Wethouders.

  • De Adviesraad vergadert maandelijks voltallig, uitgezonderd de beide zomermaanden.
  • Jaarlijks heeft de Adviesraad één of meer, themagerichte, studiebijeenkomsten. Soms nemen daaraan gasten (inleiders) deel.
  • Daarnaast vergadert de Adviesraad periodiek met de verantwoordelijke wethouder(s).
  • De adviezen worden meestal voorbereid door een kleine groep leden van de Adviesraad, afhankelijk van hun aandachtsgebied. De conceptadviezen worden altijd in de voltallige vergadering behandeld.
  • Afvaardigingen van de Adviesraad hebben (voor, tijdens en na advisering) overleg met de verantwoordelijke gemeenteambtenaren.
  • Leden van de Adviesraad, afvaardigingen daaruit en afzonderlijke leden, brengen werkbezoeken die van belang zijn voor het functioneren van de Adviesraad. Vaak bij vertegenwoordigers van doelgroepen, zorgaanbieders en verwante organisaties elders in het land.
  • De leden van de Adviesraad houden actief voeling met burgers uit de gemeente, die thuishoren binnen hun aandachtsgebied.
  • De Adviesraad brengt jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag uit, die onder meer op deze website worden geplaatst.

De relatie tussen de gemeente en de Adviesraad is vastgelegd in een verordening.
Verordening Adviesraad – november 2018

De vergaderingen van de Adviesraad zijn niet openbaar. Wel worden door de Adviesraad van tijd tot tijd gasten uitgenodigd om de vergadering bij te wonen: vaak ambtenaren van de gemeente die een bepaald thema toelichten.
De notulen van de vergaderingen verschijnen op deze website.

De leden van de Adviesraad en de Adviesraad als geheel kunnen worden benaderd voor kwesties, die voor het functioneren van de Adviesraad van belang zijn. Het gaat daarbij nooit om individuele problematiek (individuele problematiek kan uiteraard wel illustratief zijn voor knelpunten, maar de Adviesraad vervult geen rol bij het oplossen van die individuele problemen).

Het bestuur van de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp vergadert zo vaak als dat nodig is: een paar keer per jaar. De voorzitter brengt van de vergadering verslag uit in de voltallige Adviesraad. Nadere details zijn neergelegd in de statuten.