Jaarplan 2019 Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp gemeente ‘s‑Hertogenbosch

De Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp bestaat uit tien leden en wordt ondersteund door een secretarieel medewerker.

De leden van de Adviesraad beschikken over specifieke kennis van meerdere specialismen en aandachtsgebieden uit de praktijk van de WMO en de jeugdhulp. Deze kennis is door ervaring als klant van, of als werker in de sector opgedaan. De leden zijn in staat om de processen binnen de zorg te duiden en te vertalen naar en van de belevingswereld van de burgers.

Door het verstrekken van adviezen, gevraagd dan wel ongevraagd, levert de Adviesraad een bijdrage aan de totstandkoming van het gemeentelijk beleid, de uitvoering en de evaluatieve toetsing met mogelijke bijstellingen van de praktijk. De belevingswereld van de burgers vormt het kernbegrip bij de inhoud van de aangeleverde adviezen. De Adviezen worden verstrekt aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De positie van de Adviesraad wordt door zowel het College, de gemeenteraad, de ambtenaren als de burgers positief gewaardeerd. In de tweede helft van 2018 is besloten, door middel van een op te stellen Verordening de plaats van de Adviesraad een krachtiger positie te bieden. Deze Verordening wordt ter besluitvorming begin 2019 door de gemeenteraad besproken.

Plannen 2019

1.       Versterken van de burgerparticipatie

– Door de omvang en de diversiteit van de thema’s waarmee de Adviesraad van doen heeft, is het moeilijk om de burgers/inwoners in brede zin te laten participeren bij het werk van de Adviesraad.

Door middel van de website probeert de Adviesraad zoveel mogelijk informatief te zijn naar iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen van alle thema’s waar de Adviesraad zich op richt.

Om deze informatietaak en de contacten met burgers te verbeteren wordt de website van de Adviesraad geoptimaliseerd.

– De Adviesraad is voornemens de contacten met de burgers te intensiveren door onder andere burgers op verschillende locaties op te gaan zoeken met het doel navraag te doen bij speciale activiteiten en burgerinitiatieven te bevragen.

– De Adviesraad is voornemens om het komend jaar twee maal bijeenkomsten te organiseren waarbij burgers uitgenodigd worden mee te praten over speciale thema’s die hen aangaan.

– Daarnaast wil de Adviesraad zich uitdrukkelijker laten zien op manifestaties, bijeenkomsten enz. met als doel de communicatie tussen en met de burgers te intensiveren. Ook wil de Adviesraad zich graag aansluiten en participeren bij bestaande initiatieven, bijv. de dialoogtafel  of activiteiten binnen de wijken, enz.

In de op te stellen adviezen zal verwezen worden naar de bronnen, waaruit de Adviesraad haar inzichten heeft opgedaan. Dit om de verbinding tussen de ontwikkeling van het beleid en de belevingswereld van de burgers inzichtelijk te maken.

2.       Ondersteuning bij de transformatie binnen de sector van zorg en welzijn.  

Van de burgers wordt verwacht dat zij meer zelfredzaam worden door elkaar te ondersteunen en zelf initiatieven te ontplooien. Het gevoel van afhankelijkheid ten aanzien van de gemeente dient daartoe echter gekanteld te worden. Van de burgers wordt verwacht dat zij zich meer pro-actief gaan opstellen en meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Hiervoor dient ook de attitude van de gemeente te veranderen. De gemeente zal zich in dit proces meer ondersteunend en facilitair moeten gaan opstellen. Deze beoogde maatschappelijke verandering, waarbij deze gekantelde rollen ingeburgerd zijn, wordt de transformatie genoemd. Dit proces zal enige tijd vergen en heeft alleen slaagkans als de leidende partij (de gemeente) beseft dat het hierbij om een leerproces gaat. Het bereiken van een wederzijds vertrouwen is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Het is de afgelopen jaren nog een te moeilijke opgave gebleken deze transformatie te bewerkstelligen. De Adviesraad wil extra ondersteunende aandacht geven aan dit ontwikkelingsproces.

In samenwerking met het ambtelijke apparaat wil de Adviesraad ondersteunend zijn bij het ontwikkelen van de beoogde gekantelde maatschappij.

3.       Meer gebruik maken van ongevraagde adviezen

De Adviesraad wil een actievere rol spelen in de advisering. Het komende jaar staan meerder thema’s in de planning voor verdere ontwikkeling. Om de vinger aan de pols te houden zal de Adviesraad actiever tussentijds, door middel van ongevraagde adviezen, de ontwikkelingen volgen.

Daarnaast wil de Adviesraad enkele grotere thema’s onderzoeken en in een breder advies voorleggen aan het College. Hierbij denkt de Adviesraad onder andere aan thema’s als eenzaamheid, armoede, dementie en dagbesteding, maatschappelijke initiatieven, ontwikkelingen wachtlijsten, invoering activiteiten KOO, inkoop zorg en welzijn in relatie tot de dagelijkse uitvoering.

De Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp wil het komende jaar in samenspraak met het College, de ambtenaren, de gemeenteraad en met name de burgers een positieve inbreng hebben op de ontwikkeling van de zorg en het welzijn van de burgers in ’s-Hertogenbosch. Daar waar de Adviesraad de behoefte voelt om zich te laten horen, zal zij gebruik maken van de reguliere inspreekmogelijkheden en het overleg zoeken met een ieder die daarbij een belang heeft.

Voor het jaarplan 2018 klikt op de button hieronder: