De aandachtsgebieden van de Stichting Adviesraad WMO en Jeugdhulp.

De Adviesraad adviseert over beleids- en uitvoeringszaken die voortvloeien uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet, voor zover het de gemeente ‘s‑Hertogenbosch betreft.

Om dat advieswerk goed te kunnen doen moeten de leden van de Adviesraad worden “gevoed”. Dat gebeurt door, ondermeer:

 1. Documenten die door de gemeente aan de Adviesraad worden voorgelegd;
 2. Contacten met de verantwoordelijke wethouder(s) van de gemeente;
 3. Gesprekken met gemeenteambtenaren die zich met de verschillende beleidsterreinen en de uitvoering daarvan bezig houden;
 4. Contacten met Adviesraden van andere gemeenten;
 5. Landelijke contacten op de genoemde terreinen.

Maar de belangrijkste bron van informatie komt voort uit groeperingen van burgers uit de samenleving van onze stad. Om die reden hebben de leden van de Adviesraad ieder één of meerdere aandachtsgebieden. Zij houden intensief voeling met de verschillende groeperingen, leggen hun oor te luisteren en brengen het gehoorde in tijdens de vergaderingen van de Adviesraad en verwerken de informatie in de adviezen.

De aandachtsgebieden van (de leden van) de Adviesraad zijn:

 • Inkoopkaders en politiek
 • Ambulantisering
 • Armoedebestrijding
 • Sociaal ondernemerschap
 • Diversiteit
 • Buurten en wijken
 • GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
 • GGZ-jongeren (Geestelijke Gezondheidszorg jongeren)
 • OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)
 • Daklozen
 • Verwarde personen
 • Verslavingszorg
 • Beschermd wonen
 • Beschermd wonen tot 23 jaar
 • Dagbesteding/dagactiviteiten
 • Hostels en Respijthuizen
 • Housing First
 • Bijstand
 • Schuldhulpverlening
 • Wijkpleinen
 • Sociale wijkteams en huisartsen; basishulp
 • Huishoudelijk werk/thuiszorg
 • Jeugd en intensieve jeugdhulp
 • Kwetsbare jongeren 18+/18-
 • Pleegzorg
 • Ouderen
 • Mantelzorg/vrijwilligerswerk
 • Eenzaamheid
 • Speciale doelgroepen (bijvoorbeeld dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel)